Send brief

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie serwisu służącego do zapisywania się na szkolenia, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Szkolenie” – webinar z wykorzystaniem wskazanego przez Full Stack Experts narzędzia, szkolenie video (udostępnione przez Full Stack Experts nagranie) lub szkolenie stacjonarne, którego program opisany jest w Serwisie i za jego pośrednictwem możliwe jest zapisanie się na takie Szkolenie;
 2. „Full Stack Experts” – Full Stack Experts sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 804760, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7272838896, REGON 384408611, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,- zł, e-mail: szkolenia@bluerank.com, telefon: 422 787 324;
 3. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.bluerank.com/szkolenia/programmatic-buying/ oraz jej podstrony;
 4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która została zgłoszona na Szkolenie na podstawie zgłoszenia dokonanego we własnym imieniu przez tę osobę lub została wskazana jako uczestnik Szkolenia w zgłoszeniu dokonanym przez inną osobę np. swojego pracodawcę lub usługobiorcę;
 5. „Klient” – niebędąca Konsumentem osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zgłoszenia na Szkolenie i zawarła z Full Stack Experts umowę o udział w Szkoleniu wskazanej lub wskazanych w zgłoszeniu Uczestników; pojęcie Klienta oznacza także osobę, która jest w procesie zawierania umowy o udział Uczestnika w Szkoleniu;
 6. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221Kodeksu cywilnego;
 7. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca umowę z Full Stack Experts jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Full Stack Experts usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu zawarcia umów na odległość w przedmiocie udziału w Szkoleniu.
 2. Powyższe usługi nie są kierowane do Konsumentów. Konsumenci nie mogą zawrzeć z Full Stack Experts umowy o udział w Szkoleniu.
 3. Udział w Szkoleniach jest odpłatny, a wysokość wynagrodzenia Full Stack Experts jest podawana w Serwisie przy zapisie na Szkolenie. Ceny są wyrażone w złotych polskich. Full Stack Experts może dokonywać zmian tych cen, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany te nie wpływają jednak na zawarte już z Klientami umowy.

§ 3

 1. Korzystać z Serwisu można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer) z:
  • dostępem do sieci Internet,
  • zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome, Safari, Opera, Edge lub Mozilla Firefox.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Ta grupa plików cookies służy do utrzymania sesji. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w polityce prywatności.

§ 4

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestnika lub Klienta jakichkolwiek treści bezprawnych w trakcie korzystania z Serwisu lub udziału w Szkoleniach.
 2. Zabronione jest także podejmowanie przez Uczestnika lub Klienta jakichkolwiek działań mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Serwisu, lub stworzeniem zagrożenia dla stabilności ich działania.

II. Udział w Szkoleniu

§ 5

 1. Klient w celu rejestracji Uczestnika na Szkolenie powinien wybrać w Serwisie interesujące Klienta Szkolenie. Opis programu Szkolenia, jego cena za jednego Uczestnika, czas trwania, dostępne w trakcie Szkolenia świadczenia dodatkowe (np. posiłki i napoje), trenerzy, termin Szkolenia oraz sposób jego przeprowadzenia (webinar, szkolenie video albo szkolenie stacjonarne) są dostępne w Serwisie przy danym Szkoleniu. O ile nic innego nie wskazano w opisie Szkolenia prowadzonego w wariancie stacjonarnym, to odbywa się ono pod adresem Full Stack Experts wskazanym w § 1.
 2. Po dokonaniu wyboru Szkolenia Klient zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego, w którym należy podawać wskazane w nim dane, w tym dane Uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) oraz Klienta (nazwę, adres, NIP). Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Full Stack Experts skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o udział w Szkoleniu.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient w celu zakończenia procesu zawierania umowy o udział w Szkoleniu powinien kliknąć przycisk „Zarezerwuj”. Kliknięcie tego przycisku oznacza przyjęcie oferty Full Stack Experts, o której mowa powyżej i skutkuje zawarciem pomiędzy Full Stack Experts a Klientem umowy w przedmiocie udziału Uczestnika w Szkoleniu.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 5. Na prośbę Uczestnika, Full Stack Experts wystawi mu zaświadczenie potwierdzające odbycie Szkolenia. Zaświadczenie będzie przekazane w postaci elektronicznej albo papierowej w zależności od decyzji Full Stack Experts.
 6. Nagranie udostępniane Uczestnikom w ramach Szkoleń w wariancie video jest możliwe do obejrzenia przez Uczestnika przez czas 3 miesięcy od dnia przekazania nagrania.

§ 6

 1. Jeżeli Klient jest PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie opisane w postanowieniu ustępu trzeciego powyższego paragrafu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o udział w Szkoleniu, Klient powinien poinformować Full Stack Experts o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Full Stack Experts podany w postanowieniu § 1 Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Full Stack Experts, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego PB jednoosobowym Full Stack Experts zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Full Stack Experts dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Full Stack Experts wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Full Stack Experts, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 7. Klient, który nie jest PB jednoosobowym może zrezygnować z udziału wskazanego przez siebie Uczestnika w Szkoleniu, przy czym otrzyma wówczas zwrot 50 % ceny udziału danego Uczestnika w Szkoleniu, jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpi przynajmniej na 3 dni robocze przed dniem przeprowadzenia Szkolenia. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia rezygnacji. Jeżeli natomiast rezygnacja nastąpi później, to Klientowi nie przysługuje zwrot ceny udziału danego Uczestnika w Szkoleniu.

§ 7

 1. Po zawarciu umowy o udział w Szkoleniu, Klient otrzyma od Full Stack Experts fakturę proformę, na której podstawie Klient w terminie określonym w tym dokumencie dokona płatności wynagrodzenia Full Stack Experts.
 2. Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury proformy.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Full Stack Experts zostanie wystawiona faktura VAT.
 4. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Full Stack Experts w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 8

Full Stack Experts może wprowadzać limity Uczestników na poszczególne Szkolenia.

§ 9

 1. Najpóźniej na 2 dni przed terminem danego Szkolenia, Full Stack Experts ma prawo je odwołać, jeżeli na dane Szkolenie nie jest zapisana odpowiednia liczba Uczestników.
 2. Full Stack Experts ma prawo odwołać dane Szkolenie, jeżeli jego przeprowadzenie nie będzie możliwe lub byłoby istotnie utrudnione z uwagi na:
  1. chorobę prowadzącego Szkolenie lub wystąpienie po jego stronie innych wypadków losowych, a skorzystanie z uprawnienia określonego w postanowieniu ustępu 5 poniżej nie jest możliwe,
  2. awarię platformy, na której dane Szkolenie w postaci webinaru miałoby być przeprowadzane i braku możliwości zorganizowania Szkolenia na innej platformie,
  3. wystąpienie siły wyższej.
 3. W przypadku konieczności skorzystania przez Full Stack Experts z powyższych praw, skontaktuje się on telefonicznie lub mailowo z Uczestnikami. Kontakt ten nastąpi niezwłocznie.
 4. Full Stack Experts, w przypadku skorzystania z prawa do odwołania Szkolenia, zaproponuje Uczestnikom inny termin takiego samego Szkolenia, a jeżeli dany Uczestnik nie wyrazi zgody na inny termin Szkolenia, wówczas w terminie 30 dni Full Stack Experts zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego za udział danego Uczestnika cenę.
 5. Full Stack Experts ma prawo zmienić trenera prowadzącego Szkolenie, jeżeli zaistnieją ku temu ważne powody, jak w szczególności choroba prowadzącego Szkolenie lub wystąpienie po jego stronie innych wypadków losowych. Nowy trener będzie posiadał odpowiednie kompetencje do poprowadzenia Szkolenia.

§ 10

 1. Zabronione jest udostępnianie jakichkolwiek materiałów ze Szkolenia lub transmisji samego Szkolenia jakimkolwiek innym osobom niż Uczestnik. Za naruszenie tego zakazu przez Klienta lub Uczestnika wskazanego przez danego Klienta, Klient zapłaci na rzecz Full Stack Experts karę umowną w wysokości 15 000 zł za każde naruszenie. Kara będzie płatna w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy dla jej naliczenia.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie dotyczy Klientów będących PB jednoosobowym.

III. Reklamacje

§ 11

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Full Stack Experts lub dotyczące Szkoleń można składać pisemnie na adres Full Stack Experts podany w postanowieniu § 1 Regulaminu, mailowo na następujący adres e-mail: szkolenia@bluerank.com lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Full Stack Experts ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Full Stack Experts wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia Full Stack Experts otrzymanego na podstawie danej umowy i nie obejmuje utraconych korzyści. Ograniczenie kwotowe nie dotyczy PB jednoosobowego.

IV. Postanowienia końcowe

§ 12

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby Full Stack Experts, co nie dotyczy PB jednoosobowego.